Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a Delta Sales Consulting Kft., mint adatkezelő által kialakított és minden felhasználó számára biztosított adatkezelési elveket és szabályokat.
Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változásokra tekintettel, de legalább évente történik.

Hatályba lépett: 2018. május 25. napján

A privát szféra és az Ön személyes adatainak védelme a Cégünk és partnerei számára kiemelt jelentőségű. Weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a hatályos jogi szabályozásnak, elsősorban az alábbiaknak:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”).

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Delta Sales Consulting Kft.

Postázási cím: 1034 Budapest, Zápor u. 18/B.

Adószám: 23010653-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 948816

Elérhetőség: "> ;

Telefon: +36 70 618 6100

2. A kezelt személyes adatok köre

A weboldalon a látogató email regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

  1. név (vezetéknév és keresztnév)
  2. e-mail cím.

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A felhasználó az általa megadott személyes adatai módosítását, korlátozását, törlését (ideértve a felejtés jogát is) kérheti az adatkezelő bármely elérhetőségén.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja

  1. a felhasználóval való kapcsolattartás;
  2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
  3. felhasználói ajánlatkérések, információ szolgáltatása, tájékoztatók küldése.

4. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak Cégünk és munkatársai, valamint Cégünk számviteli tevékenységét végző cég (Cég neve: Vilkonti Kft., Székhelye: 1039 Budapest, Palló köz 7.; Adószáma: 12985485-1-41) férhetnek hozzá, harmadik fél részére Cégünk személyes adatot nem továbbit. Cégünk a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

5. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó a Cégünk által kezelt adatokról, és annak módjáról a "> e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére Cégünk 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt elsősorban a "> e-mail címen, továbbá Cégünk fentebb megadott bármely elérhetőségén be lehet jelenteni.

6. Jogorvoslati, panasztételi jog

Amennyiben a felhasználó megítélése szerint a Delta Sales Consulting Kft. a személyes adatokat nem a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak, vagy a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, akkor jogorvoslattal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 Telefon: +36-1-391-1400

 Fax: +36-1-391-1410

 E-mail:

 Honlap: www.naih.hu

 

Adatvédelmi nyilatkozat
A Delta Sales Consulting Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok betartására.

 

Jelen tájékoztató megállapítása, illetőleg módosítása a Cég ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.

 

Kelt, 2018. május 24.


Valid XHTML 1.0 Strict Delta Sales Consulting - Nyilvántartási szám: 01-0267-07, Akkreditációs lajstromszám: AL-1766
A szerzői jogok tulajdonosa a Delta Sales Consulting.
Az oldalt a Penna Tartalomkezelő Rendszer generálta
A honlapot és a tartalomkezelő rendszert a Rivendel Infotechnológiai Kft fejlesztette.